เรื่องน่าสนใจ

วันเสาร์, มิถุนายน 18, 2548

พระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู่

................................

พระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตามแบบโบราณราชประเพณี

เ มื่อเวลา 14.30 น. วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รอรับเสด็จ

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าฯ จากนั้นประทับพระราชอาสน์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถวายศีลจบ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ เจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้เชิญครอบพระกริ่งเข้าไปทูลเกล้าฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้นทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และประทับพระราชอาสน์ที่ เดิม เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกริ่งลงในขันพ ระสาคร จากนั้นพระราชครูวามเทพมุนีทำพิธีเสกน้ำสรงในขันพระสาคร รอยกุ้งปลาทองเงิน มะพร้าวทองเงิน

เมื่อพระราชครูวามเทพมุนีทำพิธีเสกน้ำทรง รอยกุ้งปลาทองเงิน มะพร้าวทองเงิน เสร็จแล้ว ระหว่างเวลาพระฤกษ์ 15.09-15.39 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เข้าเฝ้าฯ ณ พระราชอาสน์ที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระมหาสังข์ทักษิณาวั ฏ พระราชทานใบมะตูม พระราชครูวามเทพมุนี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ ทรงหลั่งน้ำเทพมนตร์ด้วยกลศที่พระเศียรพระเจ้าหลานเธอฯ แล้วทรงจรดพระกรรไกรไทยขริบเส้นพระเกศาโดยมีใบบัวรองรับและทรงเจิมที่พระนลา ฏ ทรงให้แป้งพระแจะที่โถรองพระมหาสังข์ ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

พระราชครูวามเทพมุนี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายด้ายพระขวัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผูกด้ายพระขวัญที่ข้อพระกรพระเจ้าหลานเธอฯ เสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงผูกด้ายพระขวัญที่ข้อพระกรพระเจ้าหลานเธอฯ ทั้ง 2 ข้าง จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอฯ ไปประทับพักยังรถเข็นที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธม นต์ และชัยมงคลคาถา อาทิ สมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศ พระธรรมวโรดม พระพรหมวชิรญาณ เป็นต้น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากห้องพระราชพิธี

เมื่อพระสงฆ์ออกจากห้องพิธีแล้ว พระราชครูวามเทพมุนีจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมแล้วยกพระอู่ขึ้นแขวนที่สะดึงแ ละแขวนภาพแม่ซื้อประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอฯ คือ ยะสะนงเยาว์ มีศีรษะเป็นวัว เทพที่คอยปกปักรักษาพระเจ้าหลานเธอฯ พระราชครูปูลาดพระยี่ภู่ (เบาะรองนอน) วางศิลาบด อันหมายถึงความหนักแน่น มั่นคง ยั่งยืนผลฟักเขียวทาดินสอพองซึ่งมีความหมายถึงการรักษาความอยู่เย็นเป็นสุขไ ว้ให้ยืนนาน และถุงพรรณพืชประกอบด้วย ข้าวเปลือก ถั่ว งา อันมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ลงในพระอู่และหลั่งน้ำเทพมนตร์ แล้วเจิมสะดึงและพระอู่

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทองคำแท่งจารึกอักษรพระนามแก่พร ะเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง" และพระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ตามราชประเพณีลงในพระอู่ อันประกอบด้วย หีบทองคำบรรจุดวงพระชาตา ทองคำแท่งปิดอักษรพระราชทานพระนาม ทองคำแท่งติดอักษรพระนามพระเจ้าหลานเธอ 6 แท่งน้ำหนัก 10 ชั่ง หรือ 80 บาท เงินตราบรรจุถุงเหรียญ 10 บาท หนัก 10 ชั่ง จำนวน 800 บาท พระแสงขรรค์เพชรน้อยและพระแสงปืนนพรัตน์ ซึ่งเป็นเครื่องราชภัณฑ์สำหรับพระโอรสเท่านั้น ขันสรงพระพักตร์ ทองคำขอบลงยา พานรองพร้อม กาทองคำ ถาดรองพร้อม จากนั้นพนักงานฝ่ายในคอยรับเชิญเครื่องราชภัณฑ์ออกจากพระอู่ไปตั้งที่เดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชภัณฑ์แล้วประทับพระราชอาสน์ที่เ ดิม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชครูวามเทพมุนี ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอฯ และถวายใบมะตูม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ ลงบรรทมในพระอู่ โดยมีพยาบาลพระพี่เลี้ยงเฝ้าถวายงานอยู่ข้างพระอู่ คือ นาวาอากาศตรีหญิงสุรัญชนา เกษมจิตต์ และร้อยเอกหญิงนฤมล สัมผัส สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

เมื่อพระเจ้าหลานเธอฯ บรรทมในพระอู่เรียบร้อยแล้ว พระราชครูวามเทพมุนีได้ไกวพระอู่และพราหมณ์ผู้ช่วย 2 ท่านได้ถวายเห่กล่อม ซึ่งประกอบบทบูชาพราหมณ์ พระนารายณ์ พระอิศวร พระพิฆเนศ และบทขอพรพระเป็นเจ้าทุกพระองค์ โดยเมื่อจบในแต่ละบทพราหมณ์จะเป่าสังข์ 1 ครั้ง จากนั้นพนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์จบเป็นตอนๆ พร้อมด้วยโหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ โดยพระเจ้าหลานเธอฯ อยู่ในพระอาการบรรทมแต่ยังไม่สบายพระองค์นักจึงทรงส่งพระสุรเสียงและได้รับก ารถวายน้ำนมจากพยาบาลพระพี่เลี้ยงเป็นระยะ

พราหมณ์เห่กล่อมจบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พราหมณ์เบิกแว่น พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภช 3 รอบ เมื่อเวียนเทียนครบ 2 รอบแล้ว พระราชครูวามเทพมุนีจะคลี่ผ้าห่มคลุมบายศรีแก้ว ทอง เงิน ออกแล้วเชิญไปถวายโดยวางที่โต๊ะข้างพระอู่ จากนั้นพระครูเทพมุนีถวายเจิมและถวายด้ายพระขวัญพาดที่พระบาท เสร็จแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ผูกข้อพระบาททั้ง 2 ข้างของพระเจ้าหลานเธอฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาถวายฯ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องพระราชพิธีประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ส่งเสด็จ

จากนั้นเวลา 16.50 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จฯ ออกห้องพระราชพิธี โปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูติบัตรของพระเจ้าหลานเธอฯ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการน้อมเกล้าฯ ถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอฯ ตามแต่สมควร

โดยระหว่างนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงผลัดเปลี่ยนกันอุ้มพระเจ้าหลานเธอฯ ด้วยพระพักตร์ที่เปี่ยมสุข ก่อนจะเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จฯ ยังพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อสักการะพระพุทธรูปประจำพระที่นั่งอัมพรสถานทั้ง 4 พระองค์ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอฯ ยังทรงอยู่ในพระอาการสงบนิ่ง ไม่ส่งพระสุรเสียงงอแงแม้แต่น้อย ก่อนจะเสด็จฯ กลับวังศุโขทัยในเวลาประมาณ 17.00 น.

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฝังพระสกุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในโอกาสหลังจากนี้ด้วย

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอฯ พร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมด้วย รับสั่งภายหลังว่า ปลื้มปีติมาก เป็นครั้งแรกที่ได้อุ้มพระเจ้าหลานเธอฯ รู้สึกกลัวว่าจะพลาด แต่พระเจ้าหลานเธอฯ ก็ทรงน่ารักดี แต่อุ้มได้ไม่นานก็ต้องถวายคืนให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ ข้าราชบริพาร เล่าว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ รับสั่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีว่า บรรยากาศในวันนี้ดีมาก มีคนมามาก ทรงปลื้มพระทัยเป็นอย่างยิ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับสั่งด้วยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มว่า ปลื้มพระทัยเช่นกัน โดยเฉพาะมีประชาชนเฝ้ารอชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี และพระเจ้าหลานเธอฯ เองก็ทรงไม่งอแงเลย

แม้ในวันนี้จะไม่มีกำหนดการสำหรับการถวายของขวัญแด่พระโอรสมากนักแต่ก็มีข้า ราชการและประชาชนต่างเตรียมของขวัญมากันอย่างล้นหลาม รวมทั้งที่วังศุโขทัยเองก็ยังมีคนส่งของขวัญและมาลงนามถวายพระพรพระเจ้าหลาน เธอฯ และแสดงความปีติยินดีต่อการได้รับการสถาปนาพระยศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ กันอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะหลังจากมีพระราชพิธีสมโภชครั้งนี้ คาดว่าจะยิ่งมีประชาชนเดินทางไปถวายพระพรกันมากยิ่งขึ้นไปอีก


คม ชัด ลึก

1 Comments:

At 8:41 หลังเที่ยง, Anonymous Rqamnath said...

Respected sir,I am a sea food exporter from Chennai , South India. I have rare right coiled chank Taksinawat conch or Maha sang. It is considered as one of the eight auspicious symbol of Lord Buddha and Vishnu. It is Used for buddhist religious ceremonies to pour sacred water ,as a royal jewel and for amulet purpose in Thailand. The conch is decorated with gold enamel work for use by thai royal family members and rich noble men. It is also given to them(King prince and princess) as souvenir. we can supply with or without gold work. This royal maha sang conch is extremely rare and is believed to bring prosperity and good fortune.This maha sang is said to have the fingerprint of lord Vishnu as ridges in its body. I have sold few maha sang conches to my Thailand friend in chiang Mai ,who has written a book in Thai on Maha sang conches(The Legend of Shankha). He has mentioned me as his friend from south India who sold him his first taksinawat maha sang conch. This rare conch is in the Thailand Royal Chaipattana foundation’s Emblem and a model of it is in the new Swarnaboomi airport in Bangkok with water flowing from it. If interested contact me for details. I can deliver the conch in Bangkok. I am attaching three sample picture of one conch in three different stages for your reference. No1) Maha sang with the skin and meat from the sea. No2) Maha sang after skin and meat has been removed. No3) It is decorated with gold work in Thailand.

I am attaching information about this sacred chank which is found in Royal Thai Embassy website Denmark.

ในวโรกาสพิเศษนี้ คนะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกสำหรับรัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตกลงกันว่าจะทูลเกล้าฯถวาย “สังข์ขร” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sacred Chank สังข์มี 2 แบบคือ สังข์ที่ก้นหอยเป็นสังข์นครเวียนซ้าย ใช้พิธีรดน้ำศีรษะเอกอัครราชทูตไทย พิธีสมรสพระราชทานเรียกว่า “สังข์อุตราวัตร” อีกชนิดหนึ่งเป็นมหาสังข์เวียนขวา เรียกว่า “สังข์ทักษิณาวัตร” ใช้ในรัฐพิธีของราชนิกูล โดยสังข์ที่ไทยต้องการใช้มีลักษณะเรียวบางยาว ผิวสีสวย ยาว 1 คืบ ภายในมีสังข์ 2 ชั้น ภายนอกสังข์มีลักษณะมีลักษณะเหมือนรอยหัตถ์ของพระนารายณ์ ขอบสังข์หุ้มด้วยทองลงยา ประดับบนสังข์ด้วยนพรัตน์ นอกเหนือจากนี้ จะมีมังสีถมปะทองหรือลงยาราชาวดีประกอบด้วย และจะทูลเกล้าฯ ถวายเงินเป็นจำนวน 1 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานการศึกษาของ มูลนิธิอานันทมหิดลอีกด้วย
สำหรับประชาชน ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในการทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบในโครงการพระราชดำริต่างๆ
นั่นเป็นกิจกรรมในส่วนของไทย จัดขึ้นที่บ้านเราแต่คนที่อยู่ไกลบ้านอย่างคนไทยอีกหลายๆคนที่คิดอยากมีส่วนร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติ เช่นชาวไทยที่เดนมาร์กนี้จะทำอย่างไร
สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะนิมนต์พระจากวัด 3 แห่งในเดนมาร์กคือ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร วัดป่าโคเปนเฮเกน และวัดพุทธเดนมาร์ก มาสวดมนต์ถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมาณเดือนมิถุนายน ในฐานะที่ศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

URL : http://www.thaiembassy.dk/king_60.htm

Thanks.Best Regards,Ramnath.

OMEGAA ENTERPRISES

KODAMBAKKAM,

CHENNAI 600024,

INDIA.

TEL/FAX: 91 44 2375 1624

MOB : 91 94440 65647

EMAIL : johnramnath@gmail.com

johnramnath@hotmail.com

 

แสดงความคิดเห็น

<< Home