เรื่องน่าสนใจ

วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2548

ธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบ

............................

23 องค์กรประชาชน-ท้องถิ่นร่วมจัด “ธรรมยาตราเพื่อ..ทะเลสาบสงขลา”

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2548 14:36 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – 23 เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนและท้องถิ่นผนึกกำลังร่วมกันจัด “ธรรมยาตราเพื่อ...ทะเลสาบสงขลา” ระหว่าง 20-29 พ.ค.นี้ ซึ่งยังคงเพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์มากมาย รวมถึงการสานสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธ-มุสลิม

น างสาวอิสรา เจียมวิทยานุกูล ศูนย์ประสานงานธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา เปิดเผย "ผู้จัดการรายวัน” ว่าการจัดขบวนธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลามีขึ้นครั้งแรกในปี 2539 ที่ผ่านมาได้จัดขึ้นมาแล้วรวม 8 ครั้ง ในปีนี้จึงนับเป็นครั้งที่ 9 และได้มุ่งประเด็นลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นหลัก โดยเส้นทางธรรมยาตราจะเริ่มต้นที่ วัดท่าเมรุ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ไปสิ้นสุดที่หน่อยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลารวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร

ความสำคัญของพื้นที่ในเส้นทางธรรมยาตราครั้งนี้คือ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่กินพื้นที่ 3 จังหวัดคือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ลุ่มน้ำคลองอยู่ตะเภาถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน จ.สงขลา มีพื้นที่ประมาณ 2,840 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 อำเภอ 35 ตำบล 25 หมู่บ้าน 7 เทศบาล มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 130 กิโลเมตร ได้รับน้ำจากสันปันน้ำที่สำคัญ 3 แห่งคือ เทือกเขาน้ำค้าง เทือกเขาแก้ว และเทือกเขาย่อยๆ ในเขต อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม และ อ.จะนะ มีปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเฉลี่ยรายปีประมาณ 837 ล้านลูกบาศก์เมตร

ป ัจจุบันลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภามีปัญหาด้านทรัพยากรน้ำมันที่สุดในบันดาลุ่มน้ำย ่อยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว เพราะนอกจากจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงเรื่อยๆ คุณภาพน้ำยังเสื่อมโทรมอย่างหนัก

อีกทั้งป่าต้นน้ำก็ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแห่งนี้กับเป็นเสมือนเส้นเลือดสายหลักที่หล่อเลี้ ยงชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างหาดใหญ่และสะเดา เป็นต้น

นางสาวอิสรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลาครั้งนี้ว่า

1.เพื่อประยุกต์ใช้หลักศาสนธรรมในการศึกษา และแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและสมสมัย

2.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรและชุมชนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับทะเลสาบสงขลา ในการร่วมกันกระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ ำ โดยเน้นการใช้ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายความเป็นชุมชน จิตสำนึกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือของพร ะสงฆ์รอบทะเลสาบสงขลาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

และ 4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างศาสนา และหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

ส ำหรับกิจกรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจระหว่างเดินเท้าธรรมยาตราครั้งนี ้ ประกอบด้วย การเสนวนาในหัวข้อ “จะร่วมกันแก้ปัญหาขยะจากงานศพได้อย่างไร” ณ วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงบ่ายวันที่ 22 พ.ค., การเสนาหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ปัญหาน้ำเสียคลองอู่ตะเภา” ณ วัดพระบาท ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงค่ำวันที่ 23 พ.ค.,

การเสวนาหัวข้อ “รักษ์ป่าผาดำ รักษาต้นน้ำคลองอู่ตะเภา” ณ ที่พักสงฆ์ก่อบุญพิกุลทอง (บ้านเก่าร้าง) ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ช่วงค่ำวันที่ 27 พ.ค. และการการบรรยายธรรมหัวข้อ “อิสลามกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” โดย อ.อับดุลรอหมาน กาเหย็ม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ช่วงบ่ายของวันที่ 28 พ.ค. นอกนั้นก็มีกิจกรรมประกาศเขตอภัยทาน ธรรมคีตาเส้นสายลายสี ธรรมทัศนา เป็นต้น

อนึ่ง องค์กรร่วมจัดประกอบด้วย

1.ธนาคารชีวติคูเต่า
2.ชมรมรักษ์คลองอู่ตะเภา
3.ชมรมรวบรวมเรื่องเมืองหาดใหญ่
4.ประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ
5.เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา
6.เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.
8.อบต.แม่ทอม
9.อบต.ทุ่งลาน
10.อบต.โคกม่วง
11.อบต.คลองหอยโข่ง
12.เทศบาลเมืองบ้านพรุ
13.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอู่ตะเภา
14.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา

15.โครงการบริโภคเพื่อชีวิต จ.สงขลา
16.โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา
17.กลุ่มรักคูขุด
18.กลุ่มเสขิยธรรม
19.สมาพันธ์ครูภาคใต้
20.บริษัท ทูแฮนด์ส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
21.คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.
22.มูลนิธิรักบ้านเกิด
และ 23.มูลนิธิสู่ธรรมชาติ

สำหรับคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
2.พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง
3.พระมหาเจริญ เตชปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
และ 4.พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานกรรมการดำเนินงาน พระสงฆ์กลุ่มเสขิยธรรม

ผู้สนใจเข้าร่วม หรือจะสนับสนุน ติดต่อได้ที่ โครงการธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา 132/2 ซอย 10 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-6968-6004, 0-7442-4242, 0-7425-4541